Příprava Příběhy jednoho zázraku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situace 1.
Situace 2.
Situace 3.
Situace 4.
Situace 5.
Situace 6.
Situace 7.
Situace 8.
Situace 9.
Situace 10.
Situace 11.

Situace 10

Ke stažení

.PDF
Prezentace
.PDF
Prameny
.DOC
Příprava

Cíle

Situaci 10 může učitel v časové tísni přeskočit. Konfrontace žáků s obtížně přijatelnými postoji a novými perspektivami zde dále pokračuje. Prostřednictvím analýzy a interpretace dobového svědectví (výpověď Karla Krajanského) přehodnocují žáci své dosavadní závěry a postoje. Pramen otevírá perspektivu obyčejného člověka jako aktéra historických událostí. Žáci si uvědomují, že historii nelze jednoduše objektivizovat, ale že je potřeba zohlednit různorodost perspektiv.

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, spis ZV-122 MV.

Instrukce

Hodina směřuje k závěru. Učitel se snaží zdůraznit klíčové otázky a problémy, které budou žáci reflektovat v navazující domácí práci (textu). Svědectví Karla Krajanského o pohybu kříže rozšiřuje Historii 1950 o novou perspektivu: osobní prožitek svědka událostí z 11. prosince 1949. Zaměřuje úhel pohledu znovu na otázky, co se v Číhošti vlastně stalo a jaký může mít tato událost význam pro současnou společnost.

Doplňující otázky

  • Proč řekl Krajanský o svém zážitku manželce a otci?

Reflexe

Výpověď Karla Krajanského vnáší do Historie 1950 perspektivu jedince (obyčejného člověka). Dění v kostele žákům doposud zprostředkovaly protokoly z vyšetřování, propagandistický film z roku 1950, výpovědi pracovníků StB, hraný snímek či veřejně vyjádřené postoje pamětníků z dokumentu z roku 1991. Krajanského výpověď nabízí popis niterného prožitku, který může představu žáků o události oživit. Krajanský pochybuje, že pohyb viděli ostatní. Má pocit, že se jednalo o zlé znamení určené pouze jeho osobě. Nová perspektiva umožňuje žákům, aby pohyb kříže viděli perspektivou „obyčejného člověka“. Pojetí zázraku se zde vyvazuje ze souvislostí s institucí církve, ale jeví se jako prožitek čehosi nevysvětlitelného, nadpřirozeného. Učitel může otevřít otázku přítomnosti obdobných jevů v současné společnosti, aby téma aktualizoval (kruhy v obilí, léčitelství aj.).

Názor učitele

Učitel by měl předpokládat, že v rámci zaujímání postojů k číhošťskému zázraku se žáci mohou ptát po jeho vlastním názoru. S touto situací by měl učitel předem počítat. Lze samozřejmě argumentovat obecně s důrazem na pluralitu možných názorů na události. Učitel zdůrazní, že není tak podstatné, zda šlo o zázrak, či nikoliv. Jako podstatnější se jeví zkušenost s nejednoznačností Historie 1950. Dějiny nelze jednoduše převést na objektivní a závaznou pravdu. K jednání lidí musíme zaujmout postoj, který vychází nejen z našich osobních hodnot, ale též z odpovědné práce s prameny. V dané situaci je ovšem vhodné, aby následovala praktická demonstrace a učitel vyjádřil i vlastní postoj k otázce: co se stalo v Číhošti, byl to zázrak, nebo nebyl? Takové postoje samozřejmě nelze předepisovat, záleží na konkrétní osobnosti učitele a jeho světonázoru a hodnotách. Učitel by však měl brát ohled na autoritu svého postavení ve třídě a možné nebezpečí, že silou své pozice strhne na svou stranu i žáky.