Příprava Diváci zázraku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situace 1.
Situace 2.
Situace 3.
Situace 4.
Situace 5.
Situace 6.
Situace 7.
Situace 8.
Situace 9.
Situace 10.
Situace 11.

Situace 4

Ke stažení

.PDF
Prezentace
.DOC
Příprava

Cíle

Situace 4 doplňuje mozaiku pohledů o další střípky. Žáci sledují události kolem číhošťského zázraku perspektivou filmaře a představitele státní moci. Učitel využívá ukázku z hraného filmu In nomine patris (2004, r. Jaromír Polišenský), aby modeloval poznávací situaci, která ukazuje historické události zdola – perspektivou aktérů. Žáci si při analýze a interpretaci ukázky kladou otázky. Učitel je směruje k tomu, aby porozuměli postojům aktérů historické události a pátrali po motivacích jejich jednání. Podněcuje zájem žáků o dobový historický kontext a jeho vliv na postoje lidí.

Instrukce

Ukázka zachycuje fiktivní setkání kameramana snímku Běda tomu skrze něhož přichází pohoršení Josefa Robka (Pavel Kříž) s náměstkem ministra vnitra Karlem Čížkem (Michal Pavlata). Jedná se o skutečné aktéry Historie 1950. Budoucí prokurátor v procesu s řeholníky, který bezprostředně navázal na odhalení číhošťského zázraku, si pozval kameramana Robka, aby jej donutil k nátlaku na režiséra Neumana (Přemysla Freimana).

Přestože je scéna fiktivní, lze ji obdobně jako v předchozím případě využít k modelování poznávací situace zaměřené na porozumění dobovému kontextu a jednání aktérů historických událostí.

Doplňující otázky

  • Proč náměstek Čížek odmítl režiséra Krause?
  • Co měl kameraman Robek na mysli, když hovořil o „vnitřní síle“?
  • K jakým hodnotám byste vztáhli postoje kameramana Robka?
  • Mohl se Robek zachovat i jinak?
  • Jaké hodnoty měl ve svém rozhodování podle vás zohlednit?

Reflexe

Ukázka představuje modelovou poznávací situaci, která žáky seznamuje se strategiemi mocenského nátlaku. Film načrtává možný scénář toho, jak byli filmaři přesvědčeni k tomu, aby natočili snímek o číhošťském zázraku. Setkání Josefa Robka s Karlem Čížkem nabízí dvojí úhel pohledu. Žáci mohou situaci hodnotit jak perspektivou filmaře, tak organizátora kampaně. Situace otevírá prostor pro porozumění různým formám sociálního nátlaku: Proč kameraman Robek přistoupil na požadavky náměstka Čížka?

Multiperspektivita 

Kompozice ukázek z hraného filmu In nomine patris zachycuje události Historie 1950 z různých profesních perspektiv a v rámci povětšinou vypjatých situací – aktéři jsou nuceni se rozhodnout. Tato multiperspektivita souvisí s několika vzdělávacími cíli, které na sebe navazují. Žáci se snaží porozumět jednání aktérů historických událostí. Kladou si otázky po motivaci: proč se rozhodli jednat tímto způsobem, jaké měli jiné možnosti? Různé perspektivy jednání obracejí pozornost žáků k historickému kontextu událostí a k otázkám po specifikách dobové společnosti (role státu, informovanost společnosti, organizace filmové tvorby aj.). Navržená kompozice pramenů směřuje v závěru k hodnocení, které má dvojí podobu. Žáci vztahují jednání postav k hodnotám v dobovém kontextu, promýšlejí, co je motivovalo k postojům zachyceným ve filmu. Učitel posléze směruje žáky k tomu, aby modelové situace sami hodnotili, aby formulovali vlastní postoje a hodnoty, které je určují.